สินเชื่อคนพิการ 2566

สินเชื่อคนพิการ 2566

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่คิดดอกเบี้ย
วงเงินอนุมัติ
ไม่เกิน 1.2 แสนบาท
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด

สินเชื่อคนพิการ 2566 มีวัตถุประสงค์ของสินเชื่ออย่างไรบ้าง

ในปี 2566 รัฐบาลและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้มีการปล่อยสินเชื่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้สามารถที่จะขอกู้สินเชื่อคนพิการ 2566 ได้ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นไปตามที่ทางกองทุนคนพิการเป็นผู้กำหนด ซึ่งสินเชื่อคนพิการ 2566 ผู้กู้เงินสามารถที่จะยื่นกู้ได้รายละไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ 60,000 บาทหรือรายละไม่เกิน 120,000 บาทซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นราย ๆไปโดยที่ไม่ต้องมีหลักประกัน ซึ่งวัตถุประสงค์ของสินเชื่อคนพิการ 2566 คือเป็นสินเชื่อเพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนสำหรับการประกอบอาชีพ

ซึ่งผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่กำลังหาเงินลงทุนสามารถที่จะทำการกู้ยืมเงินคนพิการในปี 2023 โดยไม่มีดอกเบี้ยและสามารถผ่อนชำระเงินคืนได้ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดโอกาสในการให้ผู้พิการและผู้ดูแลให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาสร้างอาชีพได้อย่างแท้จริง

สมัครสินเชื่อคนพิการ 2566 มีขั้นตอนการอนุมัติการขอสินเชื่ออย่างไรบ้าง

สำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการกู้เงินลงทุนสินเชื่อคนพิการ

2566 สามารถที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินกู้คนพิการได้ด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้คือ ขั้นตอนแรกคือการลงทะเบียนสมัครสินเชื่อคนพิการ 2566 ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ออนไลน์ efund.dep.go.th  หลังจากนั้นขั้นตอนที่สองเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและลงพื้นที่เพื่อตรวสอบข้อมูลของผู้กู้เงินคนพิการ จากนั้นเมื่อลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สามคือการเสนอข้อมูลเพื่อทำการประชุมและพิจารณาสินเชื่อคนพิการ 2566 และขั้นตอนที่สี่คือการแจ้งผลการพิจารณาสินเชื่อคนพิการว่าสามารถที่จะได้รับเงินกู้คนพิการหรือไม่ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายคือการนัดทำสัญญากู้ยืมเงินคนพิการและทำการโอนเงินที่ได้รับการอนุมัติเข้าบัญชีของผู้กู้สินเชื่อคนพิการ 2566 ทันที

เอกสารประกอบการกู้เงินสินเชื่อคนพิการ 2566 มีอะไรบ้าง

สำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการกู้เงินลงทุนสินเชื่อคนพิการ 2566 จะต้องเตรียมเอกสารในการยื่นขอสินเชื่อสำพรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการดังนี้คือ ผู้กู้จะต้องเตรียมบัตรประจำตัวคนพิการ บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านหรือสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งแนบรูปถ่ายแสดงความพิการหรือหลังสือรับรองการดูแลคนพิการ หนังสือยินยอมคู่สมรส สมุดเงินฝากหน้าแรกที่จะให้กองทุนคนพิการโอนเงินสินเชื่อคนพิการ 2566 เข้า และแนบแผนที่บ้านหรือที่ทำงานเพื่อประกอบการสมัครขอสินเชื่อคนพิการ 2566 ด้วย ส่วนผู้ค้ำประกันจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือจะเป็นองค์กรในการค้ำประกันก็ได้ ซึ่งถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอกู้ยืมเงินคนพิการสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 021069337-40

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
รายได้ผู้กู้
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (แต่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า 150 บาท)
วงเงินอนุมัติ
ไม่กำหนด
อายุผู้กู้
12 ปีขึ้นไป
Scroll to Top